Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mlynary.bip.doc.pl


Młynary: Odbiór, transport z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary
Numer ogłoszenia: 160747 - 2015; data zamieszczenia: 04.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Młynary , ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 2486082 w. 39, faks 55 2486400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary, w tym z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a także z miejsc publicznych, których administratorem jest Zamawiający, lub jednostki mu podległe, oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) . A. ZAKRES PRAC OBEJMUJE ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYM: a) niesegregowanych (zmieszanych) b) segregowanych c) stałych miejskich zgromadzonych w koszach ulicznych na terenie miasta i gminy, w tym ustawionych na boiskach, placach zabaw, świetlicach wiejskich, cmentarzach i przystankach autobusowych d) wielkogabarytowych za pomocą mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych e) elektronicznych i elektrycznych za pomocą mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych f) segregowanych z pojemników 110 l,120 l, i 1100 l przeznaczonych do selektywnej zbiórki ustawionych przy zabudowie wielorodzinnej, dla której ustalono zarząd nieruchomością oraz dobrowolnych punktów segregacji odpadów (szkło, papier, plastyk) ustawionych przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy Młynary. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Młynary służą: a) pojemniki na odpady segregowane i zmieszane o pojemności 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l, b) worki o pojemności nie mniejszej niż 60 l, przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, c) pojemniki 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, d) pojemniki 35 l i 50 l przeznaczone do gromadzenia stałych odpadów miejskich. Miasto i Gmina Młynary liczy 4 589 osób (stan na dzień 30.09.2015 r.) t.j. 1160 gospodarstw. Obszar wiejski podzielony na 19 sołectw. Na terenie miasta i gminy jest około 69 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 4 cmentarze, w tym dwa na terenie miasta oraz w Błudowie i Zastawnie, oczyszczalnia ścieków w Młynarach oraz obiekty użyteczności publicznej tj. stadion i boisko ORLIK w Młynarach i plac targowy zlokalizowany w Młynarach przy ul. Rynek. Zbiórka i wywóz odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011 2016 oraz przepisami prawa polskiego. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z pojemników ustawionych w miejscach publicznych w tym cmentarzy parafialnych i komunalnych, w tym zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i odpadów gromadzonych w sposób selektywny. Szczegółowy sposób odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości: Na terenie Miasta i Gminy Młynary obowiązywać będzie pojemnikowo workowy system zbiórki odpadów komunalnych. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie zobowiązani są zapewnić właściciele nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca. Odpady zebrane selektywnie (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 01 99). Odbiór odpadów selektywnie zebranych z terenu Miasta i Gminy Młynary będzie się odbywał w systemie workowym lub do pojemników w odpowiednich kolorach. 1) Wprowadza się worki o minimalnej pojemności 60 l wykonane z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka. Wprowadza się trzy kolory worków i pojemników: a) żółty na odpady z tworzyw sztucznych, b) niebieski na odpady z papieru i tektury, c) zielony odpady ze szkła, d) brązowy odpady biodegradowalne 2) Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Na workach dopuszcza się umieszczenie napisów informujących o sposobie segregacji odpadów oraz informację o firmie odbierającej odpady. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mieszkańcom pierwszych worków do segregowania odpadów razem z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, a następnie do pozostawiania nowych w momencie odbioru wysegregowanych odpadów w ilości umożliwiającej zapewnienie właściwej segregacji. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w pojemnikach o poj. 110 l., 120 l. zakupionych przez właścicieli nieruchomości. 3) Odbiór z 8 pojemników o pojemności 1100 l ustawionych jako dobrowolne punkty segregacji w Młynarach (szkło i plastik po 3 szt., papier 2 szt.), 4) Odbiór odpadów biodegradowalnych z nieruchomości, które dobrowolnie zgłoszą chęć ich przekazania oraz 3 pojemników ustawionych na terenie miasta, w okresie 01 maj do 30 listopada, co najmniej 1 raz na 10 dni, a w pozostałym okresie co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. Odbioru popiołu z nieruchomości, które dobrowolnie zgłoszą chęć jego przekazania w okresie od 01 października do 30 kwietnia, co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. Częstotliwość odbioru pozostałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem sporządzony przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) (o kodzie 20 02) oraz Inne odpady komunalne (o kodzie 20 03): a) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 35 l, 50 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, b) częstotliwość wywozu raz w tygodniu, według harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego, Meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) odbiór tych odpadów odbywać się będzie sprzed posesji właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnej zbiórki odpadów komunalnych co najmniej 2 razy w roku (w miesiącach od kwietnia do października), zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, Elektroniczne i elektryczne (o kodach 20 01 35* i 20 01 36) odbiór tych odpadów odbywać się będzie sprzed posesji właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnej zbiórki odpadów komunalnych co najmniej 2 razy w roku (w miesiącach od kwietnia do września), zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Określenie szacunkowej ilości odpadów Wielkość odpadów komunalnych określa się według obliczeń szacunkowych dla całego okresu obowiązywania zamówienia: a) odpady z ogrodów, boisk, placów i parków (w tym z cmentarzy) oraz inne odpady komunalne (zmieszane) 1 250,00 Mg, b) tworzywa sztuczne 17,90 Mg, c) szkło 21,30 Mg, d) papier i tektura 5,90 Mg, e) wielkogabarytowe 13,60 Mg, f) elektryczne i elektroniczne 4,40 Mg, g) inne odpady nie ulegające biodegradacji 32,10 Mg, h) zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione (17 09 01, 17 09 02, 17 09 03) 4,05 Mg Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, metali, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków oraz baterii i akumulatorów nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. B. DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE: Powierzchnia Miasta i Gminy Młynary wynosi 15 841 ha. Na terenie miasta i gminy zlokalizowanych jest 29 miejscowości, w tym teren miasta. Wykaz nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami przedstawia poniższa tabela. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIE ZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMIODPADÓW Lp. Miejscowość Ulica Numer nieruchomości 1 Młynary 1 Maja 1,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 19a, 21A, 22, 25, 27, 2 Chodkiewicza 1, 2, 3, 5, 7, 9, 3 Chopina 1, 2, 4, 3, 5, 7 4 Dworcowa 1,1a,2a,2b,3,3b,4,4a,5,6,7,8,9,10,11, 12,12a,13,14,15,16A,17,18,19,20,21,22, 24,25,25a,26c,27,28,28a,29,30,30c,31, 31a,32,32a,32b,33,33a,33b,33c,33d, 33e,33f,33g,33h,33i,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,47,49,51,53,55,57, 59,61,63,65,67,69 5 Elbląska 1a, 2, 3, 4 6 Grunwaldzka 1, 3, 4, 5, 14 7 Kolejowa 1, 2, 3, 8 Konarskiego 1, 1a, 1b, 1c, 3, 3d 9 Konopnickiej 2 10 Kościelna 1, 3, 5, 9, 11, 11 Kościuszki 1, 2, 3, 12 Kwiatowa 1d, 1e, 1i, 3, 5, 6, 8, 13 Młynary Langiewicza 2, 4, 8, 10, 14 Mierosławskiego 1, 2, 15 Mikołaja Kopernika 1, 1A, 1D, 3 16 Nad Baudą 1 17 Niepodległości 3, 2,4,6,8,10, 18 Nowe Osiedle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 6, 19 Ogrodowa 3,,5,7,9,11,13,17,19,21,23,27,29,6, 8,10,12a, 12b,14,16,18,20,22, 20 Osińskiego 1,2,2a,2b,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, 14, 16,17,18 21 Paderewskiego 1 22 Polna 1, 2, 3, 23 Rynek 1, 1a, 1b, 2, 2a, 3, 4,5, 6, 9 24 Słowackiego 1, 2 - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1a 25 Staszica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 26 Styczniowa 1, 2, 4, 5, 7, 7a 27 Traugutta 1, 3, 4, 6, 8 28 Warszawska 1,2,3,4,5,6,6a,7,9,9a,11,13,15, 29 Żółkiewskiego 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 30 Błudowo 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19, 21,22,23,24,25,27,27a,28,29,30,3132,34, 36,39,39a,40,40a,40B,41,42,44,45,46,47, 48,50,52,56 31 Bronikowo 1a, 1b, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14 32 Broniszewo 1, 2, 3, 33 Gardyny-Leśniczówka 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7 34 Janiki Pasłęckie 1, 2, 3, 4, 5, 35 Karszewo 1a,1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17, 18,19,20,21,22, 23,29,34,35, 36 Kobyliny 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 37 Krasinek 1, 2, 4, 38 Kraskowo 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,13a,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27, 27A 39 Kurowo Braniewskie 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21,22,23,24,26,27,29a,29,30,30a, 31,32,33,33a,34,35,36,36a,37,37a,38,40, 41,42,42a,42b,43,44,45,46,47,48,49,50, 52a,53,54,55,55b, 56,57,58,59,60,61, 40 Kwietnik 1,2,2a,4,5,7,8,9,9A,10,11,12,13,13A,14,16, 17A,18,19,20,21,22,24,25,27,29,30,30a, 30b,31,33,34,35,36,37,41, 43 41 Mikołajki 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 42 Młynarska Wola 1a,2,3,3a,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,19,20, 21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35, 36,37,38,39,40,40a,41,42,43,44, 43 Myśliniec 1, 2, 3 44 Nowe Monasterzysko 1,2,3,4,5,5a,5b,6,7,8,9,9A,10,11,12,13,16, 17,18,19,20,21,21A,22,23a,23,24,25,25A, 26, 27, 29,31,32, 33, 36, 38 45 Nowe Sadłuki 1, 2, 3, 4, 5, 46 Ojcowa Wola 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 47 Olszówka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 48 Płonne 1a,1,2,3,4,5,5a,5b,6,7,8,9,10,11,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30, 31,32,33, 34, 35, 37, 38, 49 Podgórze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 Rucianka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 51 Sąpy 2,3,3a,4,5,6,8,9,10,13,14,15,16,17,19, 21, 52 Sokolnik 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 53 Stare Monasterzysko 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,18, 54 Sucha 3, 55 Warszewo 1,2,3,4,6,7,15,17,18,19,20,21,22, 23, 56 Włóczyska 2,3,4,5,7,8,9a,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 18a,19,20,21,22,23,24,25,26a,27, 28, 30, 57 Zastawno 2,4,5,6,7,8,8a,9,10,11,12,13,14,15A,16,17, 17a,18,19,21,22,23,25,27,28,29,29b,30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44a, 46, 58 Zaścianki 1,2,3,4,5,8,9,12,13,15,16,17,19,20,21,21a, 21b,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35, 36, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 43, 44, 45, Dodatkowe punkty (brak nr porządkowych): wiata edukacyjna przy drodze leśnej Gardyny-Stare Siedlisko, parking leśny przy drodze powiatowej Młynary-Milejewo pomiędzy miejscowościami Podgórze-Nowe Monasterzysko, przy boisku wiejskim w Zaściankach (Wembley), wiata w Kraskowie, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Kurowo Braniewskie, place zabaw Kurowo Braniewskie, Sąpy, Zastawno, Młynary, Hollas Sp. z o.o. Rucianka, kościół Zastawno, kościół Młynary ul. Kościelna, PKP - stacja kolejowa nastawnia, Cmentarz Komunalny w Młynarach ul. Warszawska, Cmentarze Parafialne - w Młynarach, Błudowie i Zastawnie, przystanki PKS (Podgórze, Nowe Monasterzysko,Kwietnik, Zastawno, Zaścianki, Płonne, Błudowo, Włóczyska, Rucianka, Kurowo Braniewskie, Kraskowo, Młynarska Wola, Ojcowa Wola Sąpy, Młynary), Orlik ul. Dworcowa oraz kosze uliczne w ilości 30 szt o pojemności 35 l i 30 szt. o pojemności 50 l ustawione w Młynarach przy ulicach - Dworcowa, 1 Maja, Ogrodowa, Kwiatowa, Rynek, skrzyżowanie ul. Styczniowej i Traugutta, skwery przy ul. Konopnickiej i Chopina oraz w parku Majowy Gaj przy ul. 1 Maja. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary dostępny na stronie internetowej www.mlynary.bip.doc.pl w zakładce Gospodarowanie odpadami, podkategorii Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach. C. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszystkich odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Młynary do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W przypadku awarii instalacji regionalnej, bądź w stanach odbiegających od normalnej eksploatacji dopuszcza się skierowanie odpadów do instalacji zastępczej przewidzianej dla obszaru Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2016 2) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszystkich odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Młynary do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W przypadku awarii instalacji regionalnej, bądź w stanach odbiegających od normalnej eksploatacji dopuszcza się skierowanie odpadów do instalacji zastępczej przewidzianej dla obszaru Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011 2016 . 3) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji zebranych odpadów komunalnych. 4) Wykonawca jest zobowiązany do spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r., poz. 122) 5) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Młynary. 6) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością: a) odpady zmieszane 1 raz w tygodniu, b) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny 1 raz na dwa tygodnie, c) odpady komunalne zebrane selektywnie w zabudowie wielorodzinnej gromadzone w pojemnikach o pojemności 1100 l oraz punktach dobrowolnej segregacji 1 raz na dwa tygodnie, d) odpady wielkogabarytowe (meble), co najmniej 2 razy w roku poprzez odbieranie wystawionych w/w odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami, w uzgodnionych i zaakceptowanych terminach przez Zamawiającego i Wykonawcę. e) elektroniczne i elektryczne, co najmniej 2 raz w roku z wyznaczonego przez Zamawiającego punktu lub punktów gromadzenia, w uzgodnionych i zaakceptowanych terminach przez Zamawiającego i Wykonawcę. f) zapewnienie odbioru odpadów biodegradowalne z nieruchomości, które dobrowolnie zgłoszą chęć ich przekazania oraz 3 pojemników ustawionych na terenie miasta, w okresie 01 maj do 30 listopada, co najmniej 1 raz na 10 dni, a w pozostałym okresie co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, g) zapewnienie odbioru popiołu z nieruchomości, które dobrowolnie zgłoszą chęć jego przekazania w okresie od 01 października do 30 kwietnia, co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. 7) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 4 rodzaje worków z folii LDPE o pojemności nie mniejszej niż 60 l na odpady zebrane selektywnie. 8) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mieszkańcom pierwszych worków do segregowania odpadów razem z harmonogramem, o którym mowa poniżej, a następnie do pozostawiania nowych w momencie odbioru wysegregowanych odpadów w ilości umożliwiającej zapewnienie właściwej segregacji. 9) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, a w szczególności do zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas ich odbioru. 10) Wykonawca zobowiązany jest również do odbierania tak zwanych dostawek (odpady składowane w torbach, skrzynkach, beczkach, kartonach itp.). 11) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów uwzględniając wszystkie rodzaje odpadów będące przedmiotem zamówienia. 12) Harmonogram lub odrębna ulotka powinna zawierać czynny numer telefonu pod który będą mogli dzwonić mieszkańcy z zagadnieniami dotyczącymi działania firmy w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Młynary. 13) Harmonogram winien być uzgodniony z Zamawiającym a następnie dostarczony właścicielom nieruchomości przed rozpoczęciem wykonania usługi. 14) Wykonawca jest zobowiązany do informowania właścicieli nieruchomości o zasadach segregacji odpadów komunalnych oraz monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego odbierania odpadów komunalnych. 15) W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady komunalne, a następnie jest zobowiązany w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację umożliwiającą identyfikację nieruchomości i zdjęcie cyfrowe z datą, potwierdzające zaistniały fakt. W przypadku stwierdzenia braku segregacji Wykonawca pozostawia pisemną informację o konieczności segregacji odpadów, a na właściciela nieruchomości zostanie nałożona podwyższona opłata za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. 16) Jeżeli Wykonawca będzie posiadał informację o adresach nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a które nie są ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie. 17) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i transportu odpadów również w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc/Punktów Gromadzenia Odpadów komunalnych lub Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych będzie utrudniony, w szczególności z powodu prowadzonych remontów dróg, objazdów, nieprzejezdności z powodu opadów atmosferycznych itp. W takich przypadkach nie przysługuje Wykonawcy roszczenie z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadkach określonych powyżej dopuszcza się opóźnienie dwu dniowe w obiorze i transporcie odpadów bez konsekwencji. 18) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia właścicielom nieruchomości dzierżawy, zakupu lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na podstawie odrębnych umów (bez udziału Zamawiającego), jeżeli zgłoszą taką potrzebę. 19) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przedkładania Zamawiającemu miesięcznych zestawień ilości odebranych odpadów komunalnych w danym miesiącu, odrębnie dla terenu miasta i gminy. Do zestawień, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kserokopie kart przekazania odpadów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 20) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu półrocznych sprawozdań zawierających informacje o masie i sposobie zagospodarowania odpadów wraz ze wskazaniem instalacji do której zostały przekazane, liczby właścicieli nieruchomości zbierających odpady, zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) do końca miesiąca po półroczu, którego dotyczy według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 21) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1399z późn. zm.), rozporządzeniach Ministra Środowiska: z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. Poz. 645) oraz z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U. Poz. 676). 22) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). 23) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym systemu monitorowania pracy sprzętu obejmującego: a) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i ich komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie odczytu w/w danych; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości urządzenia monitorującego, b) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy Młynary dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenia miejsca (adresu) wykonania prac, c) odtwarzanie i analiza historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenia jej rozliczania na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu, d) wyposażenie Zamawiającego na czas trwania umowy w oprogramowanie zainstalowane na co najmniej 1 stanowisku komputerowym będącym własnością Zamawiającego obejmującym zakres informacji o których mowa powyżej. 24) Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.32.00-8, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 19 500,00 zł,(słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649 z adnotacją Wadium - Odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych, 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) w terminie do dnia 13 listopada 2015 roku - sposób przekazania: w przypadkach określonych w punktach 3.2) - 3.5) złożenia dokumentów w siedzibie Zamawiającego 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę: 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych: 3) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy: 1) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian niniejszej umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie umowy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym znaczeniu nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, zmiana adresu do korespondencji. 2) Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: a) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, które są następstwem: - znacznej zmiany ilości nieruchomości objętych obowiązkiem odbioru odpadów (lub odbioru i zagospodarowania), wynikającej z deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości lub ustalonej przez zamawiającego na podstawie stosownych rejestrów tj. + - 5%, - zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych o której mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Młynary, - zmiana zakresu usług, które wykonawca powierzył podwykonawcom, a które określone są w złożonej ofercie i niniejszej umowy b) Zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy może nastąpić na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania umowy, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego oraz zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych o której mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Młynary, c) Zmiana wysokości wynagrodzenia na skutek zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie stawek podatku od towarów i usług,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mlynary.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Młynarach 14 - 420 Młynary, ul. Dworcowa 29 (Pokój nr 13).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Młynarach 14 - 420 Młynary, ul. Dworcowa 29 Pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 12.12.2015.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie