A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Jednostki podległe
Druki do pobrania
Pracownicy Urzędu
Przetargi
Władze
Karta Dużej rodziny
Budżet i finanse
Oświadczenia Majątkowe
Dotacje na zadania pożytku publicznego
Ochrona Środowiska
Urzędowa tablica ogłoszeń
Rolnictwo i Leśnictwo
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Gospodarka gruntami
Edukacja
Gospodarka Odpadami
Działalność Gospodarcza
Organizacje pozarządowe
Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych
Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie
Wybory
Referendum
Sołtysi
Program gospodarki niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Zdrowie
Petycje
Udostępnienie informacji publicznej
Sprawy związane z łowiectwem
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/2 położonej w obr. Błudowo gm. Młynary.
» Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż działki nr 51/1 położonej w Błudowie gm. Młynary.
» Informacja Burmistrza o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary
» Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
Wiadomości:

Jednostki podległe
   Wszystkie jednostki
   Kierownicy jednostek
   Zadaj pytanie

Druki do pobrania
   Dotacja dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych

Pracownicy Urzędu

Przetargi
   Rok 2003
   Przetarg nieograniczony

Władze
   Rada Miasta
     Przewodniczący Rady
     Zastępca Przewodniczącego Rady
     Informacje Osobowe
     Lista Radnych
     Plan Pracy
     Komisje Rady
     Dyżury i przyjęcia interesantów
     Protokoły z sesji Rady Miejskiej
     Zaproszenia na sesje
     Transmisje z sesji Rady Miejskiej
     Imienny wykaz głosowania radnych
   Burmistrz Miasta i Gminy
     Dyżury i przyjęcia interesantów
     Sprawozdania Burmistrza w okresach międzysesyjnych - kadencja 2014-2018
     Sprawozdania Burmistrza w okresach międzysesyjnych
   Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy
   Urząd Miasta i Gminy
     Sekretarz
     Skarbnik
     Załatwienie spraw w urzędzie
     Komórki organizacyjne i ich zadania
     Mienie i wyposażenie
   KADENCJA 2006-2010
   Radni - kadencja 2010-2014
   Radni Rady Miejskiej - kadencja 2014-2018

Karta Dużej rodziny

Budżet i finanse
   Budżet
   Podstawowe informacje
   Realizacja planowanych dochodów
   Realizacja planowanych wydatków
   Podatki i ołaty lokalne
   Dotacje z budżetu
   Fundusze
   Procedura budżetowa
   Podatki i opłaty lokalne

Oświadczenia Majątkowe
   Burmistrz
     Burmistrz kadencja 2010-2014
     Burmistrz -kadencja 2014-2018
   Radni
     Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 rok
   Skarbnik
   Kierownicy jednostek
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2012 rok
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2013 rok
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2014 rok
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2015 rok
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2016 rok
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2017 rok
   Sekretarz
   Oświadczenia majątkowe 2004
     Radni
     Kierownicy Jednostek
     Sekretarz
     Skarbnik
     Burmistrz
     Przewodniczący Rady
     Urzędowa tablica ogłoszeń
   Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2006-2010
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 rok
   Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
     Burmistrz
     Radni
     Skarbnik
     Sekretarz
     Kierownicy jednostek
   Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
     Radni
     Burmistrz
     Sekretarz
     Skarbnik
     Kierownicy jednostek
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
   Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 rok
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 rok
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 rok
   Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 rok
   Oświadczenia majątkowe radnych na koniec kadencji 2010-2014
   Radni kadencja 2014-2018
     Oświadczenia radnych kadencji 2014-2018 na początek kadencji
     Oświadczenia radnych złożone do dnia 30 kwietnia 2015 r.
     Oświadczenia radnych złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r.
     Oświadczenia radnych złożone do dnia 30 kwietnia 2017 r.
     Oświadczenia radnych złożone do dnia 30 kwietnia 2018 r.
   Zastępca Burmistrza

Dotacje na zadania pożytku publicznego

Ochrona Środowiska
   PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
   PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
   Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
   Publicznie dostępny wykaz zawierających informacje o środow
   Zarządzenia
   CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Urzędowa tablica ogłoszeń

Rolnictwo i Leśnictwo

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Gospodarka gruntami
   Planowanie Przestrzenne
   Użytkowanie wieczyste
   Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Młynary
     Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Młynary

Edukacja

Gospodarka Odpadami
   OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   ZBIÓRKA ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
   HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY MŁYNARY
   Aktualności
   Informacje
   Harmonogramy
   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
   Segregacja
   Rejestr Działalności Regulowanej
   Wzory sprawozdań
   Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
   Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Młynary
   Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach
   Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
   PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Działalność Gospodarcza

Organizacje pozarządowe
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi
     Ogłoszenia
     Ważne informacje
     Ogłoszenia o konkursach
     Druki do pobrania
   SPRAWOZDANIA Z WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
   Wzory do pobrania

Informacje o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych

Informacja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w urzędzie

Wybory
   Parlament Europejski
     2014 rok
   Wybory Samorządowe
     2014 rok
     21 października 2018 roku
   Wybory Prezydenckie
     2015 r.
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 25.10.2015 r.

Referendum

Sołtysi

Program gospodarki niskoemisyjnej

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Młynary 2020+

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Młynary na lata 2016-2026

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Zdrowie

Petycje

Udostępnienie informacji publicznej

Sprawy związane z łowiectwem

Prawo miejscowe:

Rok 2004 (arch.)
   Uchwały (arch.)
   Zarządzenia (arch.)

Rok 2005 (arch.)
   Uchwały (arch.)
   Zarządzenia (arch.)

Rok 2006 (arch.)
   Uchwały (arch.)
   Zarządzenia (arch.)

Rok 2007 (arch.)
   Uchwały_2007 (arch.)
   Zarządzenia_2007 (arch.)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU

STATUT URZĘDU

Zarządzenia (arch.)

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 (arch.)

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 (arch.)

Zarządzenia Burmistrza 2011 r. (arch.)
   Zarządzenia Burmistrza 2012 r. (arch.)

Zarządzenia Burmistrza 2012 r. (arch.)

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

Zarządzenia Burmistrza kadencji 2014-2018
   Zarządzenia Burmistrza- rok 2018
   Zarządzenia Burmistrza- rok 2017
   Zarządzenia Burmistrza- rok 2016
   Zarządzenia Burmistrza- rok 2015

Ochrona Danych Osobowych

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023

Zarządzenia Burmistrza kadencji 2018-2023
   Zarządzenia 2018
   Zarządzenia 2019

Projekty uchwał

Jak załatwić sprawe:

Urząd Stanu Cywilnego

Ewidencja Ludności

Referat Finansowy

Referat Gospodarczy

Referat

Biuletyn Informacji Publicznej
ANR

Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta I Gminy Młynary - zapraszamy. www.mlynary.pl


NUMERY KONT BANKOWYCH


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc w terminie do 15 dnia tego miesiąca uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Młynary.


Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego do dnia przekazania indywidualnych numerów rachunków bankowych należy uiszczać na dotychczasowo obowiązujący numer konta:


BANK PKO BP S.A.


16 1020 1752 0000 0302 0160 6623


Wadium przetargowe:


BANK PKO BP S.A.


63 1020 1752 0000 0502 0160 6649


Elektroniczna skrzynka podawcza - ePuap
Dziennik Ustaw


Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego


Miejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoINFORMACJA!


Od dnia 1 marca 2012 roku Gmina Młynary zarejestrowana jest jako podatnik podatku Vat. W związku z powyższym faktury powinny być wystawiane na: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP 578-31-09-418 REGON 170748130

Urząd Miasta i Gminy Młynary
Dworcowa 29, 14-420 Młynary