Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych - przygotowywania posiłków i ich dostarczanie dla uczestników szkoleń

2017-09-11 0749
Art. czytany: 552 razy

Zapytanie ofertowe nr ZS/8/2017

Gmina Młynary zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usługi cateringowej - przygotowywania posiłków i ich dostarczanie dla uczestników w szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. „SPEC – Szkolna Pracownia Edukacji Cyfrowej w Młynarach”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa warmińsko-mazurskiego 2014-2020, Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00- Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania RPWM.02.02.01- Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, Nr Umowy RPWM.02.02.01-28-0101/16-00.